Alle rechten voorbehouden. Niets uit www.wijnwinkelbarneveld.nl, inclusief beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnwinkel Barneveld.

Aan de inhoud van gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle opdrachten die Wijnwinkel Barneveld uitvoert zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1 mei 2020